JAWS – program udźwiękawiający

JAWS jest czytnikiem ekranu dla systemów Windows, wyznaczającym światowe standardy dla programów typu screen reader. Umożliwia niewidomym użytkownikom samodzielną i wydajną pracę. Można z niego korzystać na komputerach stacjonarnych, przenośnych i tabletach z systemem MS Windows 10 lub Windows 11.

Opis

JAWS jest czytnikiem ekranu dla systemów Windows, wyznaczającym światowe standardy dla programów typu screen reader. Umożliwia niewidomym użytkownikom samodzielną i wydajną pracę. Można z niego korzystać na komputerach stacjonarnych, przenośnych i tabletach z systemem MS Windows 10 lub Windows 11.

JAWS (ang. Job Access With Speech) jest programem typu czytnik ekranu (ang. Screen Reader).  JAWS udźwiękawia i udostępnia w brajlu system Windows. Informacje z ekranu są przetwarzane na mowę za pomocą syntezatora mowy, są także wyświetlane na brajlowskim monitorze. JAWS zapewnia niewidomym użytkownikom kontrolę nad systemem operacyjnym i nad programami użytkowymi. JAWS umożliwia bezwzrokową obsługę zarówno standardowych aplikacji typu edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne, przeglądarki internetowe, jak i obsługę aplikacji bardziej zaawansowanych - programów do komponowania muzyki, przetwarzania dźwięku, programowania oraz kompilacji programów itp.

Program nie tylko odczytuje informacje z ekranu komputera, ale potrafi także interpretować i odczytywać wyrażenia matematyczne zapisane w języku MathML, opisywać obiekty graficzne, np.  wykresy w arkuszach kalkulacyjnych, obramowania i tabele. Pozwala  dostosować  sposób czytania do typu opracowywanych danych. Umożliwia pracę na  poziomie zaawansowania wybranym przez użytkowników. Użytkownicy początkujący mogą przystąpić do pracy od razu, jako że są wspierani systemem aktywnej pomocy, sugerującym sposoby reagowania na różne zdarzenia w obsługiwanych programach. Użytkownicy średnio zaawansowani mogą sukcesywnie zmniejszać poziom oznajmiania, przyspieszając w ten sposób pracę, zaś zaawansowani mogą dostosować JAWS w taki sposób, by oznajmiał  jedynie niezbędną ilość informacji.

JAWS oferuje funkcję Tandem, umożliwiającą zdalny dostęp do innego komputera, na którym również uruchomiony jest JAWS. Jest to przydatne rozwiązanie, dzięki któremu można np. przeprowadzić szkolenie na odległość. Dodatkowa opcja kamery o wysokiej rozdzielczości HD zapewnia użytkownikom możliwość porozumiewania się poprzez komunikatory wideo np. w celu uzyskania zdalnej pomocy za pośrednictwem Internetu oraz podgląd obrazów i tekstów drukowanych.

JAWS umożliwia pisanie własnych programów zwanych  skryptami. Skrypty służą następnie do wykonywania złożonych operacji w aplikacjach przy pomocy skrótu klawiszowego. Jeśli jakaś operacja nie może być wykonana przy użyciu klawiatury, skrypty  symulują wybrane czynności, wykonywane zazwyczaj przy użyciu myszy. Czyni to z JAWS niezastąpione narzędzie np.  dla niewidomych programistów. Skrypty do JAWS można pisać samemu lub zamówić je w naszej firmie. JAWS jest dostępny w dwóch wersjach:

 •         Licencja JAWS Home przeznaczona do użytku osobistego, niekomercyjnego.
 •         Licencja JAWS Professional przeznaczona zarówno do użytku osobistego, jak i komercyjnego.

Kliknij tutaj, aby wybrać odpowiedni dla siebie program udźwiękawiający.

Nowości 

Poniżej przedstawiamy nowe funkcje i ulepszenia wprowadzone w JAWS 2024.

Twarz w kadrze

Rozmowy wideo stały się standardową formą komunikacji w pracy, w szkole i w relacjach osobistych. Przed dołączeniem do rozmowy wideo zazwyczaj starasz się sprawdzić, czy konfiguracja jest poprawna i czy kamera prawidłowo ujmuje Twoją postać. Pomaga w tym nowa funkcja Twarz w kadrze, ostrzegająca o ważnych szczegółach wizualnych, takich jak:

 • Czy moja twarz jest na środku okna podglądu?
 • Czy patrzę bezpośrednio do kamery?
 • Czy oświetlenie jest odpowiednie?
 • Czy na obrazie są jakieś dodatkowe elementy?

Aby aktywować funkcję Twarz w kadrze, naciśnij warstwową kombinację klawiszową INSERT+SPACJA, po czym F, a następnie O. Gdy funkcja Twarz w kadrze jest włączona, stale monitoruje położenie twarzy i poziom oświetlenia. Jeśli cokolwiek się zmieni, na przykład przechylisz głowę w lewo lub w prawo albo zmniejszy się jasność, zostaniesz automatycznie powiadomiony. Gdy okno aplikacji Twarz w kadrze ma fokus, klawiszem TAB lub klawiszami STRZAŁEK możesz przeglądać informacje takie jak położenie Twojej twarzy na obrazie, poziom oświetlenia w danej chwili i, która kamera jest używana.

Uwaga: Funkcja Twarz w kadrze nie jest obecnie dostępna podczas aktywnego połączenia wideo, ponieważ wymaga pełnego dostępu do kamery.

Gdy funkcja Twarz w kadrze jest aktywna, dostępne są następujące warstwowe kombinacje klawiszowe:

 • Wybierz inną kamerę (jeśli dostępnych jest kilka kamer): INSERT+SPACJA, F, C. Będąc w warstwie Kamery, naciskaj STRZAŁKĘ W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby przełączać się cyklicznie pomiędzy kamerami, i naciśnij ESC, aby wyjść z tej warstwy po wybraniu kamery, której chcesz używać.
 • Wypowiedz szczegółowy opis, w tym aktualną pozycję twarzy i jasność: INSERT+SPACJA, F, D.
 • Wypowiedz aktualny poziom jasności: INSERT+SPACJA, F, L.
 • Wypowiedz opis tła: INSERT+SPACJA, F, P.
 • Dostosuj poziom pewności odnośnie wykrywania twarzy: INSERT+SPACJA, F, U. Jest to użyteczne gdy otrzymujesz sporadyczne komunikaty „Nie wykryto twarzy”, nawet gdy nie wykonujesz żadnego ruchu. Zalecany i domyślny poziom pewności to 75%. Natomiast podniesienie poziomu pewności do 80% albo obniżenie go do 70% może poprawić spójność i dostroić rozpoznawanie twarzy.

Uwaga: Polecenie INSERT+SPACJA, F, P ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych elementów w tle za pomocą PictureSmart. Jednakże ważne jest, byś rozumiał, że dokładność wyników może się różnić. Chociaż opisy tła mogą nie zawsze być całkowicie precyzyjne, ich celem jest dostarczenie wskazówek odnośnie tego, co znajduje się w kadrze kamery.

Po sprawdzeniu, że Twoja twarz jest prawidłowo wyśrodkowana w kadrze kamery i poziom jasności jest dobry, naciśnij INSERT+SPACJA, F, O, aby przed aktywacją Twojej rozmowy video wyłączyć funkcję Twarz w kadrze.

Podzielony brajl

Nowość w JAWS 2024 o nazwie Podzielony Brajl daje użytkownikom monitorów brajlowskich potężną funkcjonalność obejmującą możliwość przeglądania treści z różnych miejsc na tej samej linijce brajla przy wykorzystaniu jednego z kilku typów widoków. Gdy jest aktywny widok Podzielonego brajla, monitor brajlowski jest podzielony na dwie połowy, czy też dwa regiony. Ponadto aby ukazać miejsce podziału, pomiędzy dwoma regionami wyświetlane są dwie pionowe linie. Przy wykorzystywaniu funkcji Podzielony brajl nie ma ograniczenia do monitorów o określonej wielkości. Będzie ona działać z monitorami brajlowskimi dowolnej długości, chociaż używanie jej z mniejszymi wyświetlaczami może być mniej korzystne.

Aby włączyć widok Podzielonego brajla, naciśnij ALT+INSERT+V (ALT+CAPS LOCK+V w układzie Laptop), aby otworzyć nowe okno dialogowe Wybierz widok brajla. Użytkownicy monitorów brajlowskich Focus mogą także nacisnąć LEWY SHIFT+PUNKTY 1-2-7. Gdy to okno dialogowe otworzy się, znajdziesz się na liście dostępnych widoków. Wybierz ten, którego chcesz użyć, i naciśnij OK. Wybrany widok pozostaje aktywny do końca bieżącej sesji JAWS. Ponowne uruchomienie JAWS przywraca ustawienia domyślne, które obowiązywały, zanim włączyłeś określony widok.

Domyślnie gdy aktywny jest widok podzielony, w lewym obszarze jest wyświetlana bieżąca lokalizacja, a w prawym - wyniki aktywnego widoku. Jeśli chcesz to zmienić, otwórz ponownie okno dialogowe Wybierz widok brajla i wybierz przycisk Zamień podział.

W większości widoków możesz niezależnie nawigować po tekście, a nawet zaznaczać tekst w podzielonym regionie. Aby nawigować po tekście w widoku podzielonym, naciskaj prawy przycisk nawigacyjny, aby przewijać tekst, albo prawą belkę, aby przemieszczać się o linię. Aby zaznaczyć tekst w regionie 2 do skopiowania i wklejenia go do dokumentu (to obejmuje nawet wyrażenia matematyczne zawarte w dokumentach programu Word), naciśnij przycisk SHIFT razem z PRZYCISKIEM PRZYWOŁYWANIA KURSORA na początku zaznaczanego tekstu, a następnie jeszcze raz w miejscu, w którym chcesz zakończyć zaznaczanie. Podobnie jak to jest w przypadku zwykłego zaznaczania tekstu w dokumencie, punkty 7 i 8 wskazują zaznaczony tekst. Tekst po jego zaznaczeniu jest automatycznie kopiowany do schowka. Możesz wtedy przełączyć się na dokument i nacisnąć standardową kombinację klawiszową Ctrl+P, aby go wkleić.

W poniższych sekcjach opisano każdy dostępny widok.

Bez podziału

JAWS wysyła treść do monitora brajlowskiego tak jak zawsze, wykorzystując całą długość wyświetlacza dla bieżącej linii. Jest to ustawienie domyślne.

Tekst Buforowany

Ten widok przechwytuje tekst w bieżącej lokalizacji i umieszcza go w buforze wyświetlanym po prawej stronie linii podziału. Po utworzeniu bufora możesz przejść do innej lokalizacji w bieżącym dokumencie, a nawet przełączyć się do zupełnie innego dokumentu, a buforowany tekst pozostanie dostępny. Na przykład możesz skopiować do bufora część tekstu na stronie internetowej, nacisnąć ALT+TAB, aby przejść do otwartego dokumentu w programie Word lub w Notatniku, a tekst w buforze pozostanie dostępny w regionie 2 wyświetlacza.

Inne przykłady wykorzystania widoku tekstu buforowanego obejmują:

 • Szybkie porównywanie informacji pomiędzy dwoma źródłami.
 • Przechowanie bloku tekstu lub ciągu liczb, aby był łatwo dostępny, byś nie musiał go pamiętać.
 • Wyświetlanie pytania egzaminacyjnego lub równania matematycznego,, gdy opracowujesz  odpowiedź, która ma zostać umieszczona w innej lokalizacji niż pytanie.
 • Wyświetlanie tekstu podczas badania tematu.

Domyślnie ten widok buforuje bieżący akapit. Aby zmienić to, jaki tekst jest buforowany, otwórz okno dialogowe Wybierz widok brajla, upewnij się, że na liście widoków jest zaznaczony Tekst buforowany, wybierz Opcje i zmień ustawienie Buforowana jednostka. Dostępne opcje to:

 • Akapit: Buforuje bieżący akapit.
 • Dokument: Buforuje tekst bieżącego dokumentu (do 64 KB).
 • Zaznaczony tekst: Buforuje aktualnie zaznaczony tekst. Pamiętaj, że zaznaczany tekst nie jest automatycznie aktualizowany w regionie 2, gdy zaznaczenie tekstu zmienia się w regionie 1. Jeśli zaznaczysz inny tekst, to aby odświeżyć bufor, będziesz musiał w oknie dialogowym Wybierz widok brajla ponownie wybrać Tekst buforowany, a następnie w oknie dialogowym Opcje wybrać Zaznaczony tekst.
 • Tekst schowka: Buforuje zawartość Schowka Windows. Na przykład możesz skopiować tekst za pomocą CTRL+C, zaznaczyć dodatkowe bloki tekstu z innych źródeł i dołączyć je do Schowka za pomocą INSERT+WINDOWS+C, a następnie aktywować widok Buforowany tekst i wybrać Tekst schowka, aby wyświetlić wszystkie zebrane informacje w regionie 2 i wykorzystać je w razie potrzeby. Pamiętaj, że buforowany tekst ze schowka jest zawsze wyświetlany w brajlu komputerowym niezależnie od ustawień wyjścia brajla, a jako część tekstu możesz także zobaczyć znaki sterujące, takie jak twarde znaki powrotu karetki.

Jeśli chcesz buforować nowy tekst, przejdź do treści, którą chcesz buforować, otwórz okienko dialogowe Wybierz widok brajla i jeszcze raz wybierz opcję Buforowany tekst, aby przechwycić tekst w bieżącej lokalizacji. Użytkownicy monitorów Focus mogą naciskać LEWY SHIFT+PUNKTY 2-3, aby włączać bądź wyłączać ten widok.

Adnotacje

Ten widok jest przydatny przede wszystkim w programie Word do przeglądania komentarzy, zmian, przypisów dolnych i końcowych. Jeżeli kursor jest umieszczony we fragmencie tekstu zawierającym adnotację, tekst dokumentu jest wyświetlany w pierwszym regionie wyświetlania, a tekst adnotacji w drugim regionie. Jeśli bieżąca linia lub tekst w miejscu kursora nie zawiera żadnych adnotacji, na tę linię jest wykorzystywany cały wyświetlacz i nie jest on dzielony. W tym widoku tekst komentarza, zmiany, przypisu dolnego lub przypisu końcowego może być wyświetlany jednocześnie z tekstem głównym, do którego się odnosi. Możesz edytować i czytać tekst dokumentu, jednocześnie zachowując widoczny tekst adnotacji.

Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki podczas przeglądania zmian w tekście w widoku Adnotacje, pamiętaj o włączeniu w programie Word widoku Wszystkie znaczniki.

Wskaźniki atrybutów

W tym widoku tekst z bieżącej linii jest wyświetlany w pierwszym regionie wyświetlania, natomiast wszelkie atrybuty tekstu odpowiadające bieżącej linii, takie jak pogrubienie, kursywa lub podkreślenie, są wyświetlane w drugim regionie. Naciśnięcie Przycisku Przywoływania Kursora na atrybucie automatycznie przesuwa kursor do znaku posiadającego ten atrybut. Przewijanie dokumentu również powoduje aktualizację atrybutów.

Ten widok zwiększa wygodę pracy w trakcie korekty i edycji, ponieważ monitor brajlowski może teraz dokładnie pokazywać, czy tekst jest podkreślony, pogrubiony, pochylony itp., a wszystko to podczas gdy tekst głównego dokumentu jest nadal wyświetlany.

Jeśli tekst w miejscu kursora w regionie 1 ma więcej niż jeden atrybut, na przykład pogrubienie i kursywa, atrybut tego słowa lub frazy w regionie 2 będzie się cyklicznie zmieniać z litery „b” na „i”. Pozostałe słowa w regionie 2, które nie mają określonego atrybutu, będą oznaczone literą „n”.

Historia mowy

Gdy ten widok jest aktywny, pierwszy region wyświetlania pokazuje tekst, w którym jest fokus, natomiast drugi region pokazuje tekst z Historii mowy JAWS. Oto przykładowe sytuacje, w jakich mógłbyś używać tego widoku:

 • W Teams zweryfikuj pisownię nazwiska uczestnika, który właśnie dołączył do spotkania. Gdy osoba dołącza do spotkania, informacja o tym jest udzielana obecnie tylko za pośrednictwem mowy.
 • W niektórych sytuacjach za pomocą mowy mogą być wypowiadane dodatkowe informacje, które nie zawsze są prezentowane w brajlu. Ustawienie widoku podzielonego brajla na historię mowy umożliwia użytkownikom głucho-niewidomym dostęp do treści wypowiadanych bez konieczności przełączania trybu wyjścia brajla na historię mowy. Może to być korzystne również dla tych, którzy wolą korzystać tylko z brajla.
 • Używaj go, aby na bieżąco śledzić ważne komunikaty programu JAWS albo tekst, podczas gdy jest aktywna mowa na życzenie.

Podział translacji

Ten widok jest użyteczny dla nauczycieli, uczniów i innych użytkowników uczących się brajla, ponieważ wyświetla translacje bieżącego tekstu w dwóch różnych trybach wyjścia brajla. Na przykład jeśli JAWS jest skonfigurowany do wyświetlania brajla literackiego skrótami stopnia 2, będą one wyświetlane w pierwszym regionie wyświetlania, podczas gdy reprezentacja tego samego tekstu w brajlu komputerowym będzie wyświetlana w regionie drugim.

Aby dostosować tryb wyjścia translacji wyświetlany w drugim regionie, otwórz okno dialogowe Wybierz widok brajla, upewnij się, że na liście widoków wybrana jest opcja Translacja dzielona, wybierz Opcje i wybierz tryb translacji z listy Translacja dzielona region 2. Domyślnie wybraną opcją jest brajl komputerowy. Pozostałe opcje zależą od aktualnie skonfigurowanego trybu translacji i aktualnie aktywnego profilu językowego brajla.

Na przykład jeśli JAWS jest skonfigurowany do wyświetlania tekstu polskimi skrótami brajlowskimi stopnia 2, dla regionu 2 możesz wybrać wyświetlanie brajlem komputerowym, polskim brajlem literackim bez skrótów albo polskimi skrótami brajlowskimi stopnia 1.

Ponadto jeśli tryb wyjścia brajla jest ustawiony na Brajl komputerowy lub Brajl literacki bez skrótów, włączenie podziału translacji powoduje, że JAWS pokaże ci reprezentację skrótami brajlowskimi dla bieżącego języka w regionie 1, jednocześnie kontynuując używanie aktualnie wybranego trybu wyjścia w regionie 2. Na przykład w przypadku gdy domyślnym trybem wyjściowym jest polski brajl literacki bez skrótów, JAWS pokaże skróty brajlowskie w regionie 1, podczas gdy brajl literacki bez skrótów zostanie pokazany w regionie 2.

Podział translacji jest określony dla aplikacji. Możesz więc włączyć ten widok na przykład w Notatniku, a używać innego widoku w programie Word lub Outlook.

Kursor JAWS

W tym widoku pierwszy region wyświetlania pokazuje położenie kursora PC, podczas gdy drugi region pokazuje linię tekstu w miejscu położenia kursora JAWS. Jeśli jesteś w aplikacji lub oknie, gdzie kursor JAWS nie jest wspierany, ten region wyświetlania będzie pusty. Ten widok jest przydatny w sytuacjach, gdy podczas pracy nad dokumentem chcesz aktywnie monitorować pasek postępu lub pasek stanu aplikacji. Możesz go używać także do odczytywania paska tytułu, gdy przełączasz się pomiędzy wieloma otwartymi dokumentami.

Tekst okna

Ten widok umożliwia Ci aktywne monitorowanie tekstu w określonym oknie dialogowym lub na ekranie aplikacji, podczas gdy fokus jest w innym miejscu. Gdy jest aktywny, tekst z aktualnie aktywnego okna jest pokazywany w drugim regionie wyświetlania. Jeżeli tekst w oknie ulegnie zmianie, zostanie on natychmiast zaktualizowany na wyświetlaczu. Jeśli okno zostanie zamknięte, region wyświetlający tekst okna stanie się pusty. Region będzie również pusty, jeśli aktywujesz ten widok w aplikacji, która nie wspiera pozyskiwania tekstu okna.

Widoki specyficzne dla aplikacji

Dla programów Excel, Outlook, PowerPoint i Teams są dostępne dodatkowe widoki specyficzne dla tych aplikacji. Te widoki pomagają zwiększyć produktywność podczas uzyskiwania dostępu do informacji w tych aplikacjach z wykorzystaniem brajla. Jeśli pracując w jednej z tych aplikacji, otworzysz okno dialogowe Wybierz widok brajla, będą dostępne następujące dodatkowe widoki.

Widoki Excel

 • Excel: JAWS zachowuje się tak jak zawsze, wyświetlając podczas nawigacji tylko aktywną komórkę. Jest to ustawienie domyślne.
 • Aktywny widok w 1, Komórki monitorowane w 2: Aktualnie aktywna komórka jest wyświetlana w regionie 1, podczas gdy wszelkie przypisane komórki monitorowane są wyświetlane w regionie 2. Komórki monitorowane konfiguruje się  w Szybkich ustawieniach JAWS. Pozwalają one określić komórki zawierające dane, które musisz śledzić podczas pracy w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Aktywny widok w 1, Sumy wiersza i kolumny w 2: Aktualnie aktywna komórka jest wyświetlana w regionie 1, podczas gdy sumy wiersza i kolumny są wyświetlane w regionie 2. Aby były wyświetlane, opcje Szybkich ustawień dla sum wierszy i kolumn muszą być ustawione na Auto (lub konfigurowane ręcznie).
 • Tytuły i formuła w 1, Aktywny widok w 2: Tytuły wiersza i kolumny wraz z formułą w aktywnej komórce (jeśli jest dostępna) są wyświetlane w regionie 1, natomiast aktywna komórka jest wyświetlana w obszarze 2.

Widoki Outlook

Lista wiadomości plus Panel podglądu: Jeśli w programie Outlook jest włączony podgląd wiadomości (ustawienie domyślne), lista wiadomości jest wyświetlana w regionie 1, a treść bieżącej wiadomości w regionie 2. Zarówno gdy aktywny jest widok Okienko podglądu programu Outlook, jak i widok Lista wiadomości plus okienko podglądu, możesz czytać wiadomości i przeglądać je bez opuszczania skrzynki odbiorczej.

Widoki PowerPoint
 • Pokaż notatki prelegenta podczas prezentacji: Główna prezentacja slajdów jest wyświetlana w regionie 1, podczas gdy notatki prelegentów są wyświetlane w regionie 2. Podczas prezentacji programu PowerPoint możliwość jednoczesnego przeglądania notatek wraz z bieżącym slajdem pomaga utrzymać płynność prezentacji.
 • Pokazuj historię podczas czatu: Podczas edytowania wiadomości w aplikacji Teams historia czatu jest wyświetlana w regionie 2. Dzięki temu możesz samodzielnie przeglądać historię i nie gubić miejsca w edytowanej lub tworzonej wiadomości.

Widoki Teams

 • Pokazuj historię podczas czatu: Podczas edytowania wiadomości w aplikacji Teams historia czatu jest wyświetlana w regionie 2. Dzięki temu możesz samodzielnie przeglądać historię i nie gubić miejsca w edytowanej lub tworzonej wiadomości.

Funkcje we wczesnej fazie rozwoju

Program Funkcji we wczesnej fazie rozwoju umożliwia zapoznanie się z nowymi i aktualizowanymi funkcjami produktu, które są w fazie rozwoju, zanim zostaną oficjalnie udostępnione. W miarę jak stopniowo wprowadzamy takie funkcje, możesz je oceniać i przekazywać opinie o nich, które pomogą nam ulepszyć je przed ich ostatecznym wydaniem. Nasza pierwsza funkcja dostępna do oceny w ramach programu Funkcji we wczesnej fazie rozwoju to MathCAT. MathCAT to powszechnie używany translator do konwersji treści MathML na mowę i zapis brajlowski.

Korzystanie z Programu Funkcji we wczesnej fazie rozwoju

Aby włączyć lub wyłączyć Program funkcji we wczesnej fazie rozwoju, wykonaj następujące czynności:

 • Z menu Opcje w programie JAWS wybierz Funkcje we wczesnej fazie rozwoju. Pojawi się okno dialogowe Funkcje we wczesnej fazie rozwoju, zawierające funkcje dostępne do oceny. Jeśli w danej chwili nie ma dostępnych żadnych funkcji, okno dialogowe jest puste.
 • Aby aktywować funkcje, zaznacz jedno lub więcej pól wyboru. Aby dezaktywować funkcje, wyczyść jedno lub więcej pól wyboru.

  Uwaga: Jeśli oceniasz zmiany w istniejącej funkcji produktu, to gdy wyczyścisz związane z nią pole wyboru, powróci ona do pierwotnego działania.
 • Wybierz OK i uruchom ponownie JAWS. Funkcje, które zostały włączone, będą dostępne do używania.

Wysyłanie opinii

Podczas gdy oceniasz funkcje, zachęcamy Cię do podzielenia się swoimi doświadczeniami. Opinię możesz przekazać niezależnie od tego, czy funkcja jest aktywowana, czy nie.

Aby przekazać opinię, wykonaj następujące czynności:

 • Z menu Opcje w programie JAWS wybierz Funkcje we wczesnej fazie rozwoju. Okno dialogowe Funkcje we wczesnej fazie rozwoju wyświetla funkcje dostępne do oceny.
 • Wybierz przycisk Prześlij opinię dla funkcji, którą oceniasz. Pojawi się formularz opinii o Funkcji we wczesnej fazie rozwoju.
 •        Wypełnij formularz opinii Programu Funkcje we wczesnej fazie rozwoju i wybierz Prześlij opinię.

MathCAT

MathCAT to biblioteka typu open source, która tłumaczy treści matematyczne ze stron internetowych i dokumentów programu Word na mowę i pismo Braille'a i jest zawarta w JAWS 2024. W tej chwili ta funkcja jest obecnie wspierana tylko dla języka angielskiego i nie jest wspierana na urządzeniach ARM. Ponadto w brajlu wspierana jest tylko notacja Nemeth code, a ustawienia MathCAT nie są jeszcze uwidocznione w interfejsie użytkownika JAWS. Natomiast pewne ulepszenia w stosunku do naszego obecnego wsparcia dla matematyki obejmują:

 • Ulepszone wypowiadanie różnych symboli matematycznych.
 • Wypowiadanie i wyświetlanie w brajlu zawartości komórek wyrażeń matematycznych w kolumnach i wierszach w tabelach na stronach internetowych i w dokumentach programu Word.
 • Udoskonalenia Przeglądarki matematyki ułatwiające nawigację po treściach matematycznych przy wykorzystaniu mowy.
 • Ulepszone wyniki podczas wprowadzania równań do programu Word za pośrednictwem edytora matematyki.

Domyślnie, w miarę ciągłego udoskonalania naszej funkcjonalności MathCAT, JAWS nadal korzysta z naszego poprzedniego wsparcia czytania treści matematycznych, które jest dostępne od kilku wersji. Jeśli chcesz doświadczyć tego, jaki możesz mieć dostęp do matematyki za pomocą MathCAT, możesz włączyć tę funkcję w Programie Funkcje we wczesnej fazie rozwoju, znajdującym się w menu Opcje programu JAWS.

Po jej włączeniu możesz otworzyć naszą stronę, Przykłady MathML, aby zobaczyć, jak JAWS odczytuje różne równania matematyczne za pomocą MathCAT. Podobnie jak w przypadku naszego poprzedniego wsparcia dla matematyki, po przejściu do wyrażenia naciśnij ENTER, aby wyświetlić je w przeglądarce matematyki, gdzie możesz naciskać klawisze STRZAŁEK, aby przeglądać jego elementy.

Uwaga: W oknie dialogowym Funkcje we wczesnej fazie rozwoju możesz wyłączyć korzystanie z MathCAT i powrócić do poprzedniego wsparcia dla odczytywania wyrażeń matematycznych.

Bezobsługowe aktualizacje skryptów

Skrypty JAWS umożliwiły nam ulepszenie użyteczności całych aplikacji, a w niektórych przypadkach dodanie unikalnych funkcji pomagających zwiększyć wydajność. Tradycyjnie skrypty są zwykle aktualizowane razem z głównym produktem mniej więcej co osiem tygodni. Jeśli zmiana w konkretnej aplikacji powodowała, że określony skrypt przestał działać poprawnie, użytkownicy utykali w martwym punkcie do czasu wprowadzenia poprawki w następnej aktualizacji programu JAWS.

Funkcja Bezobsługowych aktualizacji skryptów pozwala nam dostarczać aktualizacje skryptów poza normalnym cyklem aktualizacji JAWS. Na przykład jeśli aktualizacja pakietu Microsoft Office powoduje, że pewne komunikaty o stanie w programie Outlook przestają być wypowiadane, możemy szybko zareagować, wprowadzając poprawkę do skryptów dla programu Outlook w ciągu kilku dni, zamiast wymagać od użytkowników czekania tygodniami lub nawet miesiącami na taką poprawkę. Gdy dostępne są nowe skrypty, JAWS automatycznie stosuje aktualizacje bez potrzeby jakiejkolwiek interwencji użytkownika. Aby sprawdzić, czy skrypty zostały zaktualizowane, otwórz menu Pomoc programu JAWS, wybierz okno dialogowe Informacje i sprawdź numer wersji skryptów.

Bezobsługowe aktualizacje skryptów są domyślnie włączone. Aby wyłączyć tę funkcję, otwórz menu Opcje programu JAWS, wybierz Podstawowe, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia podstawowe i usuń zaznaczenie pola wyboru Bezobsługowe aktualizacje skryptów.

Uwaga: Aby zmienić tę opcję, wymagane są uprawnienia administratora.

Najczęściej zadawane pytania

P: Czy ma to wpływ na moje skrypty użytkownika?

O: Nie. Aktualizator zaktualizuje jedynie skrypty przechowywane w strukturze folderu \ProgramData\Freedom Scientific, który jest folderem współdzielonym. Wszelkie skrypty i ustawienia użytkownika będą nadal zastępować skrypty i ustawienia współdzielone.

P: Jak mogę przywrócić skrypty oryginalne?

O: Wykonaj następujące czynności:

 • Znajdź i uruchom plik wykonywalny instalatora dla bieżącej wersji.
 • Wybierz Napraw.

Oryginalne skrypty zostaną przywrócone.

P: Czy dostanę informację, kiedy skrypty są instalowane?

O: Obecnie nie. Ta funkcja ma przede wszystkim na celu rozwiązywanie drobnych problemów wynikających ze zmian w aplikacji. Za pomocą tej metody nie będą wprowadzane żadne istotne funkcje. Informacje o wszelkich poprawkach będziemy dodawać na naszych stronach Co nowego.

P: Jak często będą pojawiać się aktualizacje?

O: Nie przewidujemy, żeby aktualizacje pojawiały się często. Zależy to od tego, jak często wspierane aplikacje zmieniają się tak, że problemy z ich wsparciem można rozwiązać za pomocą skryptów.

Nowe polecenie do zarządzania połączeniami

Naciśnięcie ALT+WINDOWS+C powoduje teraz otwarcie okna dialogowego, w którym możesz szybko odpowiedzieć na połączenie przychodzące z aplikacji Teams, Phone Link lub Skype. Dzięki temu możesz odpowiedzieć na połączenie bez konieczności przenoszenia fokusu na aplikację, a następnie zlokalizowania właściwej opcji lub naciśnięcia właściwej kombinacji klawiszowej. Gdy otworzy się okno dialogowe i wybierzesz aplikację z listy, możesz następnie nacisnąć klawisz TAB, aby przejść do konkretnej kontrolki w oknie dialogowym, w zależności od tego, co chcesz zrobić. Możliwe działania to w szczególności przyjęcie połączenia audio lub video, odrzucenie połączenia, rozłączenie połączenia (jeśli jest aktywne) lub ustawienie aktualnie wybranej aplikacji jako podstawowej, tak aby zawsze pojawiała się na początku listy.

Nowe skrypty dla Discorda

Discord to bezpłatna aplikacja społecznościowa, służąca użytkownikom do komunikowania się poprzez czat. JAWS zawiera teraz wstępne wsparcie dla aplikacji Discord, w tym:

 • Wsparcie dla natywnych poleceń Discorda do nawigowania między serwerami i nawigowania między nieprzeczytanymi kanałami ze wzmiankami.
 • Naciśnięcie INSERT+W, gdy aplikacja Discord jest aktywna, powoduje wyświetlenie dostępnych skrótów klawiaturowych Discorda.

Nowa kombinacja klawiszowa do pozyskiwania informacji o czasie włącznie z sekundami

Naciśnięcie INSERT+F12 podaje aktualny czas (godzina i minuty). Istnieją jednak sytuacje, w których jest wymagany dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia zadania. W JAWS i Fusion 2024 możesz teraz nacisnąć CTRL+INSERT+F12, aby czas był podany w postaci godziny, minut i sekund.

ARIA na stronach Internetowych

 • JAWS informuje teraz, zarówno za pośrednictwem mowy jak i w brajlu, czy pole wyboru jest polem tylko do odczytu.
 • Rozwiązano problemy polegające na tym, że w niektórych aplikacjach internetowych JAWS nie sygnalizował podmenu. Dotyczy to pasków nawigacji menu, a także elementów korzystających z atrybutu aria-haspopup.
 • Rozwiązano problemy z używaniem polecenia ALT+INSERT+D, które przeskakuje do elementów zawierających atrybut aria-details.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że nagłówki zawierające rozwinięte przyciski nie były ogłaszane przez JAWS, gdy nawigowałeś za pomocą H lub SHIFT+H.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy na stronie internetowej wchodziłeś do grupy kart, JAWS był zbyt gadatliwy, gdy pierwsza karta uzyskiwała fokus.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że jeśli kilka elementów zawierało atrybut aria-describedby, elementy te nie były czytane przez JAWS w oczekiwanej kolejności.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy podczas Twojego nawigowania po pasku narzędzi na stronie internetowej fokus przechodził do pola wyboru, JAWS nieoczekiwanie wychodził z trybu formularzy.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że jeśli przy włączonym trybie formularzy przechodziłeś tabulatorem z pola edycji do grupy przycisków opcji, etykieta grupy przycisków opcji nie była automatycznie ogłaszana.
 • JAWS teraz poprawnie sygnalizuje w brajlu, że fokus jest na nagłówku, który zawiera również przycisk. Jeśli JAWS jest skonfigurowany tak, by wyświetlał w komórkach stanu typ kontrolek, zobaczysz „bh#” (gdzie # to poziom nagłówka). W przeciwnym razie zobaczysz „btn h#”.
 • Rozwiązano problemy polegające na niepoprawnym odczytywaniu pól formularzy w niektórych witrynach internetowych.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że przy przechodzeniu z przeglądarki internetowej do innej aplikacji przez naciskanie kombinacji klawiszowej Alt+TAB JAWS mówił „grupa uruchomionych aplikacji”.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy naciskałeś  INSERT+STRZAŁKA W GÓRĘ, JAWS nie czytał wszystkich informacji dotyczących suwaków.
 • Gdy naciskasz kombinację klawiszową INSERT+TAB, JAWS dostarcza teraz dodatkowych informacji o pozycjach w menu.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że nawigacja przy użyciu komend JAWS po tabelach w przeglądarkach opartych na Chromium nie działała, jak tego oczekiwano, jeśli wartości aria-colindex w wierszu nie są kolejnymi liczbami.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy w pliku Dokumentów Google naciskałeś  klawisz @, aby wyświetlić menu @wzmianki, JAWS nie sygnalizował,  że menu zostało otwarte.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy przeszedłeś do dokumentu w regionie aplikacji, wirtualny kursor nie aktywował się automatycznie. Po tym jak obszar dokumentu uzyska fokus, domyślnie kursor powinien być również ograniczony do obszaru dokumentu.
 • Jeśli wirtualny kursor znajduje się obecnie w internetowym oknie dialogowym, możesz teraz nacisnąć INSERT+R, aby wyłączyć ograniczenia i móc przechodzić do innych obszarów strony.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie ogłaszał początku bądź końca paneli zakładek.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że echo myszy programów JAWS i Fusion w programie Excel nie odczytywało nagłówków kolumn i wierszy ani nazw arkuszy.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że zawartość niektórych okien dialogowych programu Outlook nie była automatycznie odczytywana. Na przykład okno dialogowe wyświetlane przy uruchamianiu programu Outlook, a były otwarte okna, gdy go poprzednio zamknąłeś.
 •  ozwiązano problem polegający na tym, że gdy w programie Outlook nacisnąłeś INSERT+PAGE DOWN, JAWS nie czytał spójnie paska stanu.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie zawsze sygnalizował status Odpowiedziana na wiadomość programu Outlook, nawet przy włączonej opcji Sygnalizuj odpowiedziane w Szybkich ustawieniach.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy w programie Outlook nacisnąłeś klawisz APLIKACJI lub SHIFT+F10, aby otworzyć menu kontekstowe, JAWS nie sygnalizował, że menu zostało otwarte, dopóki nie została naciśnięta STRZAŁKA W GÓRĘ lub W DÓŁ.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy podczas tworzenia nowego kontaktu w programie Outlook pojawiało się menu autouzupełniania, JAWS nie czytał automatycznie pierwszej pozycji na liście.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nic nie mówił, gdy naciskałeś  klawisz TAB, aby przechodzić po łączach w niektórych wiadomościach programu Outlook.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy nacisnąłeś CTRL+Z w programie Word JAWS dwukrotnie mówił „cofnij”.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że jeśli jest podłączony monitor brajlowski i oglądałeś prezentację programu PowerPoint zawierającą wideo, JAWS ciągle powtarzał słowo „wideo”.
 • Translator brajla Liblouis używany przez JAWS i Fusion został zaktualizowany do wersji 3.27.0.
 • Możesz teraz używać Asystenta głosowego do włączania i wyłączania Pomocy klawiatury. Na przykład „hej, Sharkey, przełącz Pomoc klawiatury”. Działa to tak samo, jak naciśnięcie INSERT+1.
 • Jeśli przypadkowo włączyłeś Pomoc klawiatury, naciskając INSERT+1, nie zdając sobie z tego sprawy, możesz teraz nacisnąć klawisz ESC, aby z niej wyjść.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że przy włączonym ujednoliconym przetwarzaniu klawiatury do klawisza APLIKACJI nie można było przypisać niestandardowych skryptów.
 • Naprawiono błędy polegające na tym, że przy włączonym ujednoliconym przetwarzaniu klawiatury naciśnięcie SPACJI, by zaznaczyć lub wyczyścić  niektóre pola wyboru, nie działało zgodnie z oczekiwaniami.
 • Rozwiązano problem w hiszpańskiej wersji JAWS, polegający na tym, że przy włączonym ujednoliconym przetwarzaniu klawiatury naciśnięcie klawisza ALT nie aktywowało wstążek.
 • Dla niemieckich użytkowników do JAWS 2024 dołączono najnowszą aktualizację niemieckiego translatora brajlowskiego RTFC.
 • Naciśnięcie INSERT+W, gdy fokus jest w aplikacji Slack, wyświetla teraz listę kombinacji klawiszowych charakterystycznych dla Slacka.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy w aplikacji Teams fokus przenosił się do pola edycji umożliwiającego wpisanie nowej wiadomości na czacie, JAWS sygnalizował, że wiadomość zawiera tekst, nawet jeśli była ona pusta.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że w WhatsApp JAWS nie odczytywał poprawnie godziny na końcu wiadomości. Usunięto również dodatkowe znaki, jakie pojawiały się w mowie i brajlu, gdy naciskałeś  kombinacje klawiszowe ALT+1 do 9, aby przeglądać najnowsze wiadomości.
 • Gdy przenosisz fokus na pole edycji Szukaj w Eksploratorze plików systemu Windows 11, JAWS automatycznie ogłasza tekst zastępczy wskazujący lokalizację, która będzie przeszukiwana.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy przeglądałeś  tabelę, w komórkach stanu monitora brajlowskiego były wyświetlane losowe znaki.
 • Rozwiązano problem zgłaszany przez niektórych użytkowników, polewający na tym, że JAWS miał awarię przy pierwszym uruchomieniu Microsoft Edge po uruchomieniu systemu, gdy JAWS był skonfigurowany, by uruchamiał się automatycznie.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że naciśnięcie klawisza ENTER na łączu w przeglądarce schowka JAWS (INSERT+SPACJA, C) nie powodowało otwarcia określonej strony w domyślnej przeglądarce internetowej, jak to było oczekiwane.

Ulepszenia w aplikacjach pakietu Office

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że echo myszy programów JAWS i Fusion w programie Excel nie odczytywało nagłówków kolumn i wierszy ani nazw arkuszy.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że zawartość niektórych okien dialogowych programu Outlook nie była automatycznie odczytywana. Na przykład okno dialogowe wyświetlane przy uruchamianiu programu Outlook, a były otwarte okna, gdy go poprzednio zamknąłeś.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy w programie Outlook nacisnąłeś INSERT+PAGE DOWN, JAWS nie czytał spójnie paska stanu.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie zawsze sygnalizował status Odpowiedziana na wiadomość programu Outlook, nawet przy włączonej opcji Sygnalizuj odpowiedziane w Szybkich ustawieniach.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy w programie Outlook nacisnąłeś klawisz APLIKACJI lub SHIFT+F10, aby otworzyć menu kontekstowe, JAWS nie sygnalizował, że menu zostało otwarte, dopóki nie została naciśnięta STRZAŁKA W GÓRĘ lub W DÓŁ.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy podczas tworzenia nowego kontaktu w programie Outlook pojawiało się menu autouzupełniania, JAWS nie czytał automatycznie pierwszej pozycji na liście.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nic nie mówił, gdy naciskałeś  klawisz TAB, aby przechodzić po łączach w niektórych wiadomościach programu Outlook.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy nacisnąłeś CTRL+Z w programie Word JAWS dwukrotnie mówił „cofnij”.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że jeśli jest podłączony monitor brajlowski i oglądałeś prezentację programu PowerPoint zawierającą wideo, JAWS ciągle powtarzał słowo „wideo”.

Ulepszenia aplikacji JAWS

 • Translator brajla Liblouis używany przez JAWS i Fusion został zaktualizowany do wersji 3.27.0.
 • Możesz teraz używać Asystenta głosowego do włączania i wyłączania Pomocy klawiatury. Na przykład „hej, Sharkey, przełącz Pomoc klawiatury”. Działa to tak samo, jak naciśnięcie INSERT+1.
 • Jeśli przypadkowo włączyłeś Pomoc klawiatury, naciskając INSERT+1, nie zdając sobie z tego sprawy, możesz teraz nacisnąć klawisz ESC, aby z niej wyjść.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że przy włączonym ujednoliconym przetwarzaniu klawiatury do klawisza APLIKACJI nie można było przypisać niestandardowych skryptów.
 • Naprawiono błędy polegające na tym, że przy włączonym ujednoliconym przetwarzaniu klawiatury naciśnięcie SPACJI, by zaznaczyć lub wyczyścić  niektóre pola wyboru, nie działało zgodnie z oczekiwaniami.
 • Rozwiązano problem w hiszpańskiej wersji JAWS, polegający na tym, że przy włączonym ujednoliconym przetwarzaniu klawiatury naciśnięcie klawisza ALT nie aktywowało wstążek.
 • Dla niemieckich użytkowników do JAWS 2024 dołączono najnowszą aktualizację niemieckiego translatora brajlowskiego RTFC.

Inne ulepszenia

 • Naciśnięcie INSERT+W, gdy fokus jest w aplikacji Slack, wyświetla teraz listę kombinacji klawiszowych charakterystycznych dla Slacka.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy w aplikacji Teams fokus przenosił się do pola edycji umożliwiającego wpisanie nowej wiadomości na czacie, JAWS sygnalizował, że wiadomość zawiera tekst, nawet jeśli była ona pusta.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że w WhatsApp JAWS nie odczytywał poprawnie godziny na końcu wiadomości. Usunięto również dodatkowe znaki, jakie pojawiały się w mowie i brajlu, gdy naciskałeś  kombinacje klawiszowe ALT+1 do 9, aby przeglądać najnowsze wiadomości.
 • Gdy przenosisz fokus na pole edycji Szukaj w Eksploratorze plików systemu Windows 11, JAWS automatycznie ogłasza tekst zastępczy wskazujący lokalizację, która będzie przeszukiwana.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy przeglądałeś  tabelę, w komórkach stanu monitora brajlowskiego były wyświetlane losowe znaki.
 • Rozwiązano problem zgłaszany przez niektórych użytkowników, polewający na tym, że JAWS miał awarię przy pierwszym uruchomieniu Microsoft Edge po uruchomieniu systemu, gdy JAWS był skonfigurowany, by uruchamiał się automatycznie.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że naciśnięcie klawisza ENTER na łączu w przeglądarce schowka JAWS (INSERT+SPACJA, C) nie powodowało otwarcia określonej strony w domyślnej przeglądarce internetowej, jak to było oczekiwane.

Archiwum nowości w JAWS

Zalety

 •         Obsługa Windows 10, 11 i Windows® 8.1 z ekranami dotykowymi,
 •         obsługa aplikacji internetowych,
 •         wielojęzyczne syntezatory: Eloquence, Realspeak Solo Direct, Vocalizer Direct i Vocalizer Expressive,
 •         mówiący instalator,
 •         wbudowany odtwarzacz DAISY ze zbiorem książek szkoleniowych w formacie DAISY,
 •         obsługa Microsoft Office, Internet Explorer, Firefox i wielu innych programów,
 •         sygnalizowanie na żądanie atrybutów tekstu, zmiany kolorów czcionki, zmiany formatowania, zmiany języka, bez konieczności przerywania czytania dokumentów,
 •         czytanie wyrażeń matematycznych zapisanych w języku MathML,
 •         szybkie wyszukiwanie informacji w zasobach internetowych,
 •         rozpoznawanie skanowanych dokumentów PDF za pomocą OCR i ich szybkie czytanie,
 •         oszczędzanie czasu dzięki funkcji Czytanie przeglądowe,
 •         możliwość czytania i pisania brajlem na monitorach brajlowskich,
 •         pełna zgodność z programem MAGic i programem OpenBook,
 •         łatwa obsługa wstęg - nowoczesnych menu aplikacji,
 •         szybka i sprawna korekta tekstu przy pomocy funkcji Analizator tekstu,
 •         szybka i łatwa konfiguracja JAWS przy pomocy Centrum ustawień,
 •         przydatne skróty klawiszowe do wyłączania mowy, blokowania klawiatury itp.,
 •         automatyczna, półautomatyczna i ręczna obsługa formularzy na stronach internetowych,
 •         dostępna za darmo funkcja JAWS Tandem, umożliwiająca zdalną pomoc i szkolenia,
 •         opcja obsługi Citrix, Terminal Services oraz Remote Desktop,
 •         potężny język skryptowy służący do rozszerzania wsparcia dla dowolnej aplikacji,
 •         wbudowane sterowniki do wszystkich popularnych monitorów brajlowskich.

 

 

Wymagania systemowe

Poniżej przedstawiamy wymagania systemowe dla JAWS 2024.  

Opis Specyfikacja
System operacyjny (64-bitowy Windows® 11, Windows 10, Windows Server® 2022, Windows Server 2019 oraz Windows Server 2016 JAWS dla wszystkich systemów operacyjnych obsługuje architekturę x64. W systemach operacyjnych Windows 11, JAWS zapewnia dodatkowo obsługę architektury ARM64.
Szybkość procesora Zalecany procesor 2.0 GHz i5 dual core lub wyższy
Pamięć (RAM) Zalecane 8 GB lub więcej
Wymagana pojemność dysku twardego Zalecane dysk SSD 2 GB z dodatkową przestrzenią wymaganą dla dodatkowych głosów 
Wideo Karta graficzna/Video z obsługą DirectX 9 lub nowszym ze sterownikiem WDDM 1.0 i rozdzielczością wyświetlania 1024x768
Dźwięk Karta dźwiękowa kompatybilna z Windows (na potrzeby mowy)

Opcje

 •         JAWS Standard,
 •         JAWS Professional,
 •         JAWS Standard z SMA (dwie darmowe aktualizacje),   
 •         JAWS Professional z SMA (dwie darmowe aktualizacje),
 •         autoryzacja na USB (dongle) przy zakupie JAWS,
 •         zmiana autoryzacji na autoryzację USB (dongle),
 •         zmiana ze Standard na Professional,
 •         JAWS UPGRADE – rozbudowa skryptów programu JAWS dla programu LEX,
 •         JAWS Standard EDU na 5 stanowisk,
 •         JAWS Professional EDU na 5 stanowisk,
 •         zdalny dostęp do JAWS - do programu JAWS można dokupić opcjonalnie funkcję umożliwiającą pracę na zdalnym komputerze ze wsparciem mowy i brajla, funkcja ta umożliwia otwieranie plików i uruchamianie programów zapisanych i zainstalowanych na zdalnym komputerze i pełne wsparcie JAWS do ich obsługi,
 •         aktualizacja do JAWS Standard (połowa SMA) - jedna wersja w górę,
 •         aktualizacja do JAWS Standard (SMA) - dwie wersje w górę,
 •         aktualizacja do JAWS Professional (Połowa SMA) - jedna wersja w górę,
 •         aktualizacja do JAWS Professional (SMA) - dwie wersje w górę,
 •         kamera HD.

 

W komplecie

 •         Płyta instalacyjna JAWS,
 •         płyta autoryzacyjna JAWS lub klucz sprzętowy Dongle,
 •         karta informacyjna z numerem wersji, numerem seryjnym i kodem aktywacyjnym oraz typem licencji,
 •         podręcznik „JAWS - szybki start” w wersji czarnodrukowej.

UWAGA! Przy zakupie prosimy sprawdzić, czy w opakowaniu nie brakuje któregoś z wyżej wymienionych elementów.  Jeśli brakuje, prosimy poinformować o tym fakcie sprzedającego.

UWAGA! Przy zakupie JAWS użytkownik wybiera  typ aktywacji - internetową lub sprzętową. Domyślnie sprzedawana jest aktywacja internetowa. Jeśli wybrana zostanie aktywacja internetowa, w opakowaniu powinna się znajdować płyta autoryzacyjna. W przypadku wybrania aktywacji sprzętowej w opakowaniu powinien się znaleźć klucz Dongle.

UWAGA! Przy zakupie JAWS użytkownik może też wybrać wersję podręcznika - brajlowską lub czarnodrukową.

 

Do pobrania

JAWS wersja 2024.2405.83., opublikowana 25.04.2024 r.

JAWS 2024 działa na następujących systemach operacyjnych: Windows® 11, Windows 10, Windows Server® 2022, Windows Server 2019 oraz Windows Server 2016

JAWS wersja 2023.2402.1., opublikowana 01.09.2023 r.

Wersja JAWS 2023 działa wyłącznie na systemach 64-bitowych Windows® 11, Windows 10, Windows Server® 2022, Windows Server 2019 oraz Windows Server 2016

JAWS wersja 2022.2211.7., opublikowana 16.12.2022 r.

 Współpracuje z Windows 10 iWindows 11.

JAWS wersja 2021.2111.13., opublikowana 27.01.2021 r.

 Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

JAWS wersja 2020.2110.3., opublikowana 14.12.2020 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

JAWS wersja 2019.1912.1., opublikowana 06.02.2020 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

Instrukcje JAWS 2019:

JAWS wersja 2018.1811.2, , opublikowana 31.08.2018 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

JAWS wersja 18.0 .

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

JAWS wersja 17.0.2729, opublikowana 24.03.2017 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

Narzędzie służące do odinstalowywania niekompatybilnych komponentów Freedom Scientific przed rozpoczęciem aktualizacji systemu do Windows 10

JAWS wersja 16.0.4474, opublikowana 03.04.2017 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

JAWS wersja 15.0.9023

Współpracuje z Windows 8.x i Windows 7.

JAWS wersja 14.0.6005, opublikowana 2 stycznia 2014 r.

Współpracuje z systemami Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows Vista oraz Windows XP.

JAWS wersja 13.0.977

Współpracuje z systemami Microsoft Windows 7, Windows Vista oraz Windows XP.

SKRYPTY DLA JAWS:

Bezpieczeństwo:

Skrypty do programów wspierających zabezpieczenie komputera przed różnego rodzaju atakami i zagrożeniami.

Edukacja:

Skrypty do programów ułatwiających naukę.

Komunikacja:

Skrypty do programów ułatwiających komunikację internetową.

Multimedia:

Skrypty do programów obsługujących multimedia. 

Nagrywanie:

Skrypty do programów służących do nagrywania płyt CD i DVD.

Narzędzia:

Skrypty do różnych programów narzędziowych.

P2P:

Skrypty do programów służących do bezpośredniej wymiany plików.

System:

Skrypty do programów ułatwiających pracę w systemie lub pracę z różnymi systemowymi aplikacjami.

 

Strona pobierania głosów wielojęzycznych syntezatorów: